Základní informace o projektu:

 

Projekt vychází z krajských i národních strategických dokumentů, které řeší problematiku traumatologické medicíny a medicíny katastrof. Jedná se o Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

 

Hlavní cíl projektu:


Hlavním cílem projektu je zajištění spolupráce a integrace v oblasti přednemocniční péče (Zdravotnická záchranná služba) a časné nemocniční neodkladné péče (urgentní příjmy a návazné procesy ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče). Během realizace projektu dojde k pokrytí příhraničních krajů jednotným informačním systémem, dojde k datovému propojení a datové a informační výměně mezi jednotlivými partnery. Bude propojeno traumatologické plánování a budou sjednoceny postupy traumatologické péče všech subjektů, což umožní rychlou a flexibilní zdravotní pomoc při výjezdech záchranné služby, ale i v ambulantní péči. Vzájemná pomoc a spolupráce partnerů pomůže zvýšit odolnost území. Celkově bude zajištěno efektivnější využití zdravotnických kapacit na obou stranách hranice. Hlavním výstupem bude tedy zvýšení bezpečnosti na území Jihomoravského a Trnavského kraje.

 

Specifické cíle projektu:


Oba příhraniční kraje budou pokryty jednotným informačním systémem, který budou využívat nejen partneři projektu, ale i další nemocnice z obou regionů pro rychlou a efektivní komunikaci. Jedná se o informační systém, ve kterém je řešeno krizové řízení, traumatologické plány a pandemické plány. Souvisejícím cílem je vybudování dispečerského střediska urgentního příjmu při Fakultní nemocnici Brno - Bohunice, které zajistí centralizaci komunikace obou brněnských FN se záchrannou službou a tedy přijatelnější objem komunikace než nyní. Dále bude vytvořeno jednotné kontaktní místo ve FN Trnava, které bude rovněž napojeno na dispečink záchranné služby. Celkově tak dojde ke zrychlení, zlepšení a zefektivnění péče o pacienta. Na hlavní cíle projektu dále navazuje školení pracovníků, v souvislosti s realizací projektu budou pořádány vzdělávací akce a semináře, zaměřené na pracovníky partnerů. Pravidelné tiskové konference zajistí zvýšení informovanosti veřejnosti a připravenosti v oblasti rychlé zdravotnické pomoci.